Mezinárodní šampion práce
Mezinárodní šampion práce

 

 

 

 

 

Tento titul může být udělen pouze plemenům, pro něž jsou zkoušky z výkonu (pracovní) organizovány pod patronátem FCI.

 Aby byli psi těchto plemen oprávněni získat titul Mezinárodního šampióna práce, musí obdržet:

 - V jakémkoli věku dvě osvědčení CACIT udělené dvěma různými rozhodčími ve dvou různých zemích nebo na akcích dvou klubů různých národností. Tyto CACITy musí být spojeny se dvěma prvními cenami z mezinárodních zkoušek z výkonu získaných na mezinárodní soutěži pod patronátem FCI.

- ve stáří minimálně 15 měsíců známku alespoň „velmi dobrý“, na mezinárodní výstavě pořádané pod patronátem FCI, bez ohledu na počet vystavovaných psů, nebo v zemích, kde tato známka neexistuje, druhou cenu v pracovní třídě, mezitřídě nebo otevřené třídě.

Užitkoví psi: CACIT lze udělit pouze na Mezinárodních zkouškách pro Záchranářské psy nebo na národních zkouškách pro pracovní psy (Schutzhund) nebo na zkouškách IPO (RCI)

 Kontinentální ohaři: Pro kontinentální ohaře existují tyto Mezinárodní šampionáty výkonu(pracovní): „field trial“ a „lovecká zkouška“.  

Pro získání titulu Mezinárodního šampióna práce „field trial“ ChIT (ft) pes musí:

 a)    získat ve věku alespoň 15 měsíců dvakrát CACIT nebo jednou CACIT a dvakrát  R.CACIT ve zkouškách „field trials“, které se uskutečnily pod patronátem dvou různých zastřešujících národních organizací, a to od dvou různých rozhodčích;
 

b)    pokud byla všechna čekatelství získána ve zkoušce „field trial“, kde se nevyžadovala disciplína „přinášení“, musí pes kromě toho získat minimálně známku „velmi dobrý“, nebo, v zemích, kde toto hodnocení neznají, musí získat alespoň druhou cenu ve zkoušce „field trial“ pod patronátem FCI s povinnou disciplínou „přinášení“

c)     ve věku minimálně 15 měsíců získat minimálně známku „velmi dobrý“, nebo v zemích, kde toto hodnocení neznají, musí získat alespoň druhou cenu v otevřené třídě, mezitřídě nebo v pracovní třídě na mezinárodní výstavě pod patronátem FCI, a to bez ohledu na počet vystavovaných psů.

 Aby mohl získat titul Mezinárodního šampióna práce v „lovecké zkoušce“ ChIT (ec) musí pes splňovat tyto předpoklady:

 a)    získat ve věku minimálně 15 měsíců dvakrát CACIT nebo jednou CACIT a dvakrát RCACIT v loveckých zkouškách organizovaných dvěma různými národními kynologickými organizacemi, a to od různých rozhodčích;
 

b)    pokud pes získal všechna hodnocení na loveckých zkouškách v poli nebo ve vodě, musí pes kromě toho získat minimálně známku „velmi dobrý“, nebo, v zemích, kde toto hodnocení neznají, musí získat alespoň druhou cenu ve zkoušce všestrannosti pod patronátem FCI;

d)    ve věku minimálně 15 měsíců získat minimálně známku „velmi dobrý“, nebo v zemích, kde toto hodnocení neznají, musí získat alespoň druhou cenu v otevřené třídě, mezitřídě nebo v pracovní třídě na mezinárodní výstavě pod patronátem FCI, a to bez ohledu na počet vystavovaných psů.

Je-li na CACIT navržen pes, který již získal ocenění Mezinárodní šampión práce, CACIT již nebude rozšiřován na navrhovaného rezervního kandidáta.

Majitel psa předloží žádost o uznání titulu ChIT (ft) nebo ChIT (ec) generálnímu sekretariátu F.C.I. prostřednictvím střešní organizace své země. K žádosti musí být přiloženy odpovídající dokumenty a musí být předložena nejpozději do 1 roku od splnění podmínek zadání titulu.

Jezevčíci:  3 alternativy

- 2x CACIT za norování v umělé liščí noře (BhFK) ve dvou různých zemích a alespoň 3. cena ve zkoušce všestrannosti (Vp) nebo zkouškou hlasitosti při stopování zajíce (Sp);

- nebo 2x CACIT ve zkoušce všestrannosti nebo stavění (brakýřská zkouška) a 3. cena za norování (BhFK) nebo úspěšně složená zkouška v přírodní liščí noře (BhFN) nebo v přírodní jezevčí noře (BhDN), získané ve dvou různých zemích;

- nebo 1 CACIT za norování v umělé liščí noře (BhFK) a 1 CACIT ve zkoušce všestrannosti se zkouškou hlasitosti při stopováním zajíce (Vp) získané ve dvou různých zemích.

 Králičí jezevčíci: Vyžaduje se jeden CACIT za vlečku (KSchlH) a jeden CACIT za vyhánění (KSpN) získané v tentýž den, kromě toho výkonnostní známka Sp (hlasitost na stopě).

Rezervní CACIT je možné udělit a převést na CACIT na žádost majitele psa, který získal R.CACIT, nebo na žádost jeho/jejího národního kynologického klubu, pokud je splněna jedna z následujících podmínek: 

1.  CACIT byl udělen psovi, který je již Mezinárodním šampiónem práce (titul potvrzený FCI) nebo psovi, který již získal 2 x CACIT, ať mu byl titul Mezinárodního šampióna práce potvrzen nebo ne (výjimka pro kontinentální ohaře).

2. CACIT byl udělen psovi, který nemá 3 generační rodokmen uznaný FCI.

3. CACIT byl udělen psovi, který je podle pravidel FCI pro pracovní a lovecké zkoušky příliš mladý na to, aby mohl být navržen na CACIT. 

V každé zkoušce může být udělen pouze jeden CACIT.

Výjimky:

a)    Norníci, jezevčíci, foxteriéři, lovečtí teriéři a welsh teriéři:

Každému psu, který získal maximální počet bodů ve zkoušce pod zemí, může být udělen  CACIT.

b)    Jezevčíci:

Jezevčíkům, kteří získali 267 bodů spolu s první cenou v každé disciplíně mezinárodní zkoušky všestrannosti, může být udělen CACIT.

 

III. SOUHRNNÝ TITUL MEZINÁRODNÍHO ŠAMPIONA PRÁCE A KRÁSY

 Psi, náležející k plemenům, pro které jsou organizovány zkoušky z výkonu pod záštitou FCI, mohou získat dvojitý titul „Mezinárodního šampióna práce a krásy“, jestliže ve stejné době splňují podmínky obou šampionátů.

 

Zkoušky
Řády pro udělení