Druhy výstav, ocenění, soutěže

 

Druhy výstav, ocenění, soutěže

 

 

 

 

 

Druhy výstav

Podle rozsahu a místa pořádání se výstavy dělí na:

a) oblastní a krajské

b) klubové (CAC, CAJC)

c) speciální (CAC, CAJC)

d) národní (CAC, CAJC)

e) mezinárodní (CAC, CAJC, CACIB - FCI)

 

Výstavní třídy

Pes smí být na jedné výstavě přihlášen jen do jedné třídy. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.

K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran průkazu původu hlášeného jedince. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy šampiónů (vítězů) nebo certifikát o absolvování předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

Třídy:

1. třída mladých - 9 - 18 měsíců

2. třída otevřená - od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění

3. třída pracovní - od 15 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampión krásy složit předepsanou zkoušku. Splnění podmínek pro třídu pracovní na MVP musí být doloženo předepsaným certifikátem, platí i pro plemena sk. X. Na ostatních druzích výstav může být na základě požadavku příslušného chovatelského klubu třída pracovní otevřena i pro ostatní plemena, kterým se vystavuje tzv. “malý certifikát”. Vystavují jej organizace pověřené ČMKU nebo přímo ČMKU.

4. třída šampiónů - od 15 měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampión, nebo šampióna některé ze členských zemí FCI.

5. třída veteránů - od 8 let.

6. třída vítězů - od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampiónů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

Dále mohou být otevřeny:              

7. třída štěňat - 4 – 6 měsíců

8. třída dorostu - 6 - 9 měsíců

9. mezitřída - 15 - 24 měsíců

10. třída čestná – od 15 měsíců, je otevírána pouze na klubových, speciálních a národních výstavách, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampióna či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene.

11. třída mimo konkurenci – od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí .

S výjimkou mezinárodních výstav jsou u plemena německý ovčák vypsány třídy s jiným členěním:

- třída dorostu 6 - 12 měsíců

- třída mladých 12 - 18 měsíců

- třída dospívajících 18 - 24 měsíců

- třída pracovní  od 24 měsíců, je podmíněna zkouškou z výkonu

- třída veteránů od 8 let

Klasifikace

Ocenění psa se provádí zadáním známky.

a) Třída štěňat a dorostu
- velmi nadějná
- nadějná
Ve třídě štěňat i dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy.
b) Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampiónů (ev. vítězů), veteránů, čestná:

- výborná
- velmi dobrá

- dobrá

- dostatečná

Ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, šampiónů (eventuelně vítězů), veteránů a čestné se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.

Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím:

V posudkovém listu může být vedle známky a stanoveného pořadí uveden i počet psů, kteří v dané třídě soutěžili.

Tituly

Vítěz třídy

Může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění výborný 1.

V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy může být tento titul udělen v každé třídě. U plemene NO může být udělen titul ve třídě mladých jedinci, který získal ocenění velmi dobrý 1 (neplatí pro MV).

Oblastní a krajský vítěz

Může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

Klubový vítěz

Podmínky pro udělení tohoto titulu upravují předpisy příslušného klubu (zejména je stanoven minimální věk psa, stanoveny podmínky pro členství majitele v klubu apod). Uděluje se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce.

Vítěz speciální výstavy

Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1-CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.

 Národní vítěz

Nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů

  Nejlepší mladý pes nebo fena plemene

Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.

 

 Nejlepší veterán plemene

Pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1. V případě plemen posuzovaných podle barev nejlepší pes a fena z konkurence výborných 1.

Vítěz plemene FCI (BOB)

Do soutěže nastupují Nejlepší mladý pes nebo fena plemene, nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) a nejlepší veterán plemene. Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.

 

Vítěz velké národní ceny (BONB – Best of National Breeds)

Do kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci národních plemen (český teriér, český fousek, český strakatý pes, český horský pes, chodský pes, pražský krysařík) a plemene československý vlčák. Soutěže o titul BONB se zúčastní pouze jedinci s titulem  BOB. Všechna výše vyjmenovaná plemena mají od účinnosti o tohoto výstavního řádu určen jako den vystavení v případě vícedenních výstav první výstavní den. Všem vystavovatelům, kteří se zúčastní přehlídky českých národních plemen, bude pořadatelem výstavy navrácena 50% výše výstavního poplatku.

Metodika Velké národní ceny (BONB):

Ve výstavním řádu ČMKU platném od 1. ledna 2009 je zakotvena nová soutěž – Velká národní cena. Je to soutěž určená českým FCI uznaným i neuznaným národním plemenům a jejím smyslem je propagace těchto plemen. Zúčastnit se jí tedy mohou všichni na výstavě posouzení jedinci plemene: český fousek, český teriér, český horský pes, český strakatý pes, chodský pes, pražský krysařík a československý vlčák. Poslední plemeno v současné době vůči FCI zastupuje Slovenská republika, ale vzhledem k tomu, že se jedná o plemeno, které vzniklo v Československu a jehož chov má u nás dlouhou tradici, má bezpochyby právo se soutěže zúčastnit.

Soutěž tvoří dvě části. V první se prezentují národní plemena jako celek, v druhé se pak vybírá Vítěz velké národní ceny. Praktický průběh soutěže je následující:

Po představení všech plemen jsou do středu kruhu pozváni všichni jedinci, kteří v rámci jednotlivých plemen na dané výstavě získali titul BOB. Předem určený rozhodčí vybere z těchto psů 5 psů (nebo 3 psy) a určí konečné pořadí. Vítězný pes získává titul Vítěz velké národní ceny (BONB – Best of National Breeds)

 

Vítěz skupiny FCI (BIG)

Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI.

Neuznaná plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a BIS.

 Vítěz dne (BOD)

Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů vícedenních výstav. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

 Vítěz výstavy (BIS)

Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI u jednodenních výstav nebo Vítězové jednotlivých dnů (BOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Dále mohou být pořadatelem vyhlášeny soutěže:

Vítěz mladých skupiny FCI (JBIG)

Do soutěže nastupují všichni Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI (na NV a MV konaných v ČR se Nejlepší mladí posuzují v rámci svých skupin FCI, do soutěže nastupuje vždy Nejlepší mladý pes nebo fena plemene a z vítězů skupin se stanoví Nejlepší mladý dne (JBOD), v případě jednodenní výstavy Juniorský vítěz výstavy (JBIS).

n) Juniorský vítěz výstavy (JBIS)

Do soutěže nastupují všichni vítězové mladých jednotlivých skupin FCI u jednodenních výstav nebo Juniorští vítězové jednotlivých dnů (JBOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání.

Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.

 Soutěže

Soutěže na výstavách slouží ke zvýšení atraktivnosti výstav pro diváky, k propagaci pracovního či zájmového využití plemen, propagaci výstavnictví a v neposlední řadě i k porovnání úrovně chovu jednotlivých plemen.

Mohou být vypsány tyto soutěže:

 Nejhezčí pár psů

Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.

Nejlepší chovatelská skupina

Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.

Mladý vystavovatel (Junior Handling)

Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžící se do soutěže předem hlásí, nemusí ale uvádět psa, s kterým se soutěže zúčastní. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen, ale vždy s plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno. V jeden výstavní den může mladý vystavovatel soutěžit pouze s jedním psem. Pravidla soutěže a systém hodnocení jsou přílohou tohoto řádu. Pořadatel je povinen připravit čísla pro označení mladých vystavovatelů a posudkové listy pro soutěž. Originál posudkového listu obdrží mladý vystavovatel, kopie zůstává pořadateli.

Rozdělení věkových kategorií:

1. skupina 9 - 13 let

2. skupina 13 - 17 let

Soutěže ve věkové kategorii 9-13 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 9 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 13 let.

Soutěže ve věkové kategorii 13-17 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 13 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 17 let.

Dítě a pes

Pro děti starší 3 let a mladší 9 let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý vystavovatel (Junior Handling
 

Soutěž o nejlepšího plemeníka

se vypisuje pouze na klubových a speciálních výstavách. Do této soutěže nastupuje plemeník nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci.

Soutěž o nejlepší štěně

Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1
 

Soutěž o nejlepšího dorostence

Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1

 

Soutěž o nejlepšího veterána

Do soutěže nastupují Nejlepší veteráni plemene

Podrobnější podmínky účasti, případně další soutěže musí být uvedeny v propozicích výstavy. Je vhodné v propozicích a programu výstavy uvést i přehled všech propagačních doprovodných akcí.
 

 Z účasti na výstavě jsou vyloučeni

a) Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele.

b) Psi nemocní, podezření z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti,feny kojící a háravé feny.

c) Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.

d) Psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům.

e) Psi s kupírovanýma ušima.
 

Práva a povinnosti vystavovatele

Vystavovatel má právo:

a) aby jeho pes byl uveden v katalogu výstavy, pokud se ve stanoveném termínu přihlásil a včas zaplatil výstavní poplatek, nebyla-li jeho přihláška odmítnuta dle čl. 11, písm. d)

b) na posouzení přihlášeného psa,

c) obdržet originál výstavního posudku, diplom a případně získanou věcnou cenu,

d) používat tituly získané na výstavách,

e) odstoupit v průběhu posuzování před započetím posuzování vlastního psa,

f) zapsání výstavního ocenění do průkazu původu nebo výkonnostní knížky je ponecháno na vystavovateli. Zapsání výsledků však má být provedeno výhradně v průběhu výstavy, výjimečně na základě předloženého výstavního posudku sekretariátem ČMKU, a to za úhradu stanovenou P ČMKU,

g) protestovat proti formálnímu nedodržení tohoto VŘ či propozic.

Vystavovatel má tyto povinnosti:

a) zaslat včas řádně, úplně a čitelně vyplněnou přihlášku doloženou potřebnými náležitostmi. Pravdivost údajů na přihlášce potvrdit svým podpisem, kterým se současně zavazuje plnit ustanovení tohoto VŘ a propozic,

b) uhradit výstavní poplatek současně se zasláním přihlášky,

c) při přejímce na výstavu se vykázat ”Přijetím přihlášky",

d) předložit PP a výkonnostní knížku podle pokynů pořadatele,

e) viditelně označit sebe a vystavovaného psa (dle podmínek) přiděleným číslem,

f) nastoupit se psem včas do výstavního kruhu a předvést psa tak, aby mohl být co nejlépe rozhodčím posouzen. g) dbát pokynů rozhodčího,

h) nenechat volně pobíhat psa v prostoru výstaviště. Za škody způsobené psem plně odpovídá vystavovatel,

i) nenarušit svých chováním a nevhodným jednáním průběh výstavy,

j) vystavovatel, který se výstavy z jakýchkoli důvodů nezúčastní, nemá nárok na vrácení výstavního poplatku.

k) V průběhu konání výstavy je zakázáno nadměrné vyvazování, lakování a pudrování psů. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.

V případě více vlastníků vystavovaného jedince jsou směrodatné pouze údaje uvedené v PP s tím, že v katalogu jsou uváděna jména spolumajitelů, ale pouze jedna kontaktní adresa.

Protest

a) Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný.

b) Protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně a současně se složením jistiny ve výši, kterou uvádějí propozice.

c) V případě zamítnutí protestu propadá složená jistina ve prospěch pořadatele výstavy.

d) Protest může být podán pouze v průběhu výstavy.

e) Protest projedná komise složená z hlavního rozhodčího, ředitele výstavy a zástupce rozhodčích a to za přítomnosti rozhodčího (pořadatele), kterého se podaný protest týká. O projednání a výsledku musí být učiněn písemný zápis.

f) Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

Lovecký pes
Výstavy
Řády pro udělení: