Zásady registrace chovatelských stanic

Zažádat si o vystavení certifikátu o chráněném názvu chovatelská stanice je vhodné ihned po zařazení feny do chovu. Žádost se podává na předtištěném formuláři (který si předem vyžádejte), případně je možné napsat žádost i bez daného tiskopisu. Na žádosti musí být uvedena přesná adresa chovatele (majitele chovné feny) a šest názvů, které si chovatel sám vybere, v pořadí od chovatelem “nejoblíbenějšího”. Nezřídka se stává, zejména pokud se jedná o cizojazyčný název, že jsou některé z uvedených názvů již jiným chovatelem obsazené. Proto je třeba počítat s tím, že název, který se nachází na prvním či druhém místě ještě nemusí být potvrzen. Název se může skládat z jednoho či dvou slov (předložka se nepočítá). Pokud název má obsahovat předložku - např. “od Šestého potoka”, je třeba tuto předložku do žádosti uvést, není přidělená automaticky!

ČMKU ověří v českém národním rejstříku, zda vybraný název nemá některá z českých chovatelských stanic. Pokud nemá, pošle žádost k evidenci do sídla FCI v Belgii. Pokud ani tam zvolený název není, FCI tento název potvrdí a pošle zpět na ČMKU. Pokud tento název již někdo má, žádosti nevyhoví a ČMKU musí prověřit další název ze seznamu. Toto se opakuje, dokud se nenajde jeden z uvedených šesti názvů, který ještě nikdo nemá. Jakmile FCI potvrdí, že název ještě nikdo nemá, ČMKU pošle chovateli na dobírku evidenční kartu chovatelské stanice.

Jak vidět, vyřízení přidělení názvu chovné stanice může trvat poměrně dlouho (i měsíce!), neodkládejte proto její vyřízení až na termín krytí své feny.

1.   Chovatelská stanice (dále jen CHS) neni vázána na určité plemeno psu.
2.   Žádost o registraci názvu chovatelské stanice se podává na předepsaném formuláři. Zde žadatel povinně vyplní: plné jméno a příjmení, titul,
      datum narození, p
řesnou adresu trvalého bydliště a připojí svůj podpis. Nepovinně vyplní: kontaktní telefon a e-mail. K žádosti povinně připojí
      obonstrannou kopi
i občanského průkazu, kde na titulní straně znečitelní rodné číslo a na drubé ponechá jako čitelný údaj pouze adresu trvalého
      pobytu. Bez této kopie pro ov
ěření podkladu je možné žádost vyřídit pouze osobně. Na žádosti vyplní čitelně až 6 navrhovaných názvů v poradí,
      v jakém má o p
řidělení zájem. Formulář ve vlastním zájmu vyplní čitelně - strojem nebo lkovým písmem. Formulář nelze ČMKU zasílat
      e-mailem nebo faxem.
3.   O mezinárodní chránění názvu CHS se žádá na rejstříku CHS ČMKU. Název musí být schválen Mezinárodním registrem CHS FCI v Belgii.
4.   CHS nemůže být předmětem spoluvlastnictví. Majitelem CHS může být občan ČR s plnou právní způsobilostí a s trvalým pobytem v ČR.
Cizinec m
ůže žádat o chráně názvu CHS pouze tehdy:
a)    je-li oprávněn pobývat na území ČR v rámci trvalého pobytu,
b)    jde-li o občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků pobývajících v ČR na základě zvláštního pobytového povolení dle hlavy IV zákona
       č. 290/2004 Sb., zákona pobytu cizinců na území ČR,
c)    má-li dlouhodobý pobyt v ČR, nebo jde-li o cizince s přechodným pobytem na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu,
d)    je-li oprávněn pobývat na území ČR v rámci přechodného pobytu delšího 90 - ti dnů na diplomatické vízum a jiné zvláštní vízum.
       Výjimku z výše uvedeného může povolit ČMKU svým rozhodnutím.
5.    Název CHS smí mít maximálně 40 znaků včetně mezer.
6.    Názvy je vhodné vybírat s ohledem na možnou budoucí změnu chovaného plemene.
7.    Název nesmí být hanlivý, vulgární a mluvnicky nesprávný, nesmí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí.
 Název  se p
řipouští český i  cizojazyčný.
8.    Název nesmí být pouhá číslice nebo písmeno. Nesmí obsahovat ímo název plemene (ne např. Brněnská kolie).
9.    Názvy musí být odlišné od již schválených a to i v různých mluvnických pádech. Za shodné názvy se považuje: Hora - z Hory - na Hoře,
 ale
lze použít z Hory - z Velké hory ­ na Bílé hoře.
10 Schválený název CHS již není možno měnit.
11.  Převod CHS je možný po písemném doložení notářsky ověřeného souhlasu s převodem obou zúčastněných stran (včetne podpisů,
       adres a rodných
čísel). Osobě, jenž smluvně převedla svoji CHS na jinou osobu již nikdy nemůže být přiznán jiný název CHS.
12.  CHS je možno zdědit. CHS může zdědit pouze osoba uvedená v článku 4. To se dokládá Rejstříku CHS ČMKU notářským zápisem -
  protokolem o projednání dědictví.
13.  K zániku chráněného názvu CHS může dojít úmrtím majitele nebo písemným zrušením ze strany majitele. Po písemném zrušeni registrace CHS nemůže dotyčná osoba již nikdy získat jakýkoli název CHS.
Archívace žádosti o chránění názvu CHS se provádí po dobu 5 let.

 

Zásady registrace
Zásady registrace